Litteraturliste til Prosjektet Juss som retorikk

Aarnio, Aulis, The rational as reasonable, Dordrecht 1987

Adorno, Theodor W, Essays i utvalg, Oslo 1989

Aikio, Samuli, Olbmot ovdal min - sámiid historjá 1700-logu rádjái, Ohcejohka 1992

Aiskylos, Agamenon, norsk oversettelse ved Vandvik Eirik i Greske Tragediar, Oslo 1975 [1964] s. 11-59

Aiskylos, Gravofferet, norsk oversettelse ved Vandvik Eirik i Greske Tragediar, Oslo 1975 [1964] s. 63-95

Aiskylos, Semja, norsk oversettelse ved Vandvik Eirik i Greske Tragediar, Oslo 1975 [1964] s. 101-133

Aiskylos, Perserne, norsk oversettelse ved Vandvik Eirik i Greske Tragediar, Oslo 1975 [1964] s. 142-171

Andenæs, Johs, Norsk Straffeprosess bind I, Oslo 1984

Andenæs, Johs, Innføring i rettsstudiet, Oslo 1985 [1979]

Andenæs, Johs, Alminnelig strafferett, Oslo 1987A

Andenæs, Johs, Norsk Straffeprosess bind II, Oslo 1987

Andenæs, Johs og Bratholm, Anders, Spesiell strafferett, Oslo 1983

Aristoteles, Rhetorica, dansk oversettelse ved Hastrup Thure, Retorik, København 1991

Aristoteles, Poetica, norsk oversettelse ved Ledsaak, Sam, Om diktekunsten, Oslo 1988

Anners Erik, Den Europeiske rettens historie, Oslo 1983

Askeland, Bjarte, Når skal en gjeldsordning vare lenger enn fem år? Bergen 1995

Aubert, Vilhelm, Begrepet gjeldende rett, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1954 s. 376- 394

Aubert, Vilhelm, Rettens sosiale funksjon, Oslo 1981 [1976]

Aubert, Vilhelm, Rettssosiologi, Oslo 1982

Barthes, Roland, Mythologies 1957, norsk oversettelse ved Eggen, Einar, Mytologier, Oslo 1991

Barthes, Roland, Fragments d'un discours amoureux, 1977, dansk oversettelse ved Nicolajsen, Karen, Kærlighedens forrykte tale, København 1985

Bernt, Jan Fridjhof, Rettsdogmatikkens metode og rettspolitikkens muligheter, Kritisk Juss 1995 s. 10-38

Beauvoir, Simone de, För en tvedtydighetens moral, Gøteborg 1992

Bibelen, norsk oversettelse, Oslo 1978

Bing, Jon, Fra Problem til resultat, Jussens venner 1975 s. 1-32

Bing, Jon, Rettslige kommunikasjonsprosesser, Oslo 1982

Bodenheimer, Edgar, Perelmans contribution to legal methodology, Northern Kentucky Law Review vol . 12:391-417 1985

Bohm, David og Peat, ?, Science, order and creativity, svensk oversettelse, Gøteborg 1990

Bok, Sissela, Lying, New York 1978, norsk oversettelse ved Eriksen, Trond Berg, Hvite løgner - svarte løgner - Er det noen ganger riktig å lyve - i det offentlige liv og i privatlivet? Oslo 1979

Bratholm, Anders, Pågripelse og varetektsfengsel, Oslo 1957

Carey, Christopher, Rhetorical jeans of persuasion, publisert i Persuasion - greek rhetoric in action, ed Ian Worthington, London 1993

Cicero, Om pliktene, norsk oversettelse, Oslo 1971

Cohen, David, Classical rhetoric and modern theories of discourse, publisert i Persuasion - Greek rhetoric in action, ed Ian Worthington, London 1993

Cotterrell, Roger, Laws images of community and imperium, studies in Law, Politics and Society 1990, vol. 10 s. 3-27

De Bono, Edward, I am Right You are Wrong, From this to the New Renaissance: From Rock logic to Water Logic, London 1991

Den nasjonale juristkomiteen 1992, Organisering av jusstudiet Innstilling fra den nasjonale juristkomiteen 1992, Bergen, Oslo, Tromsø 1993

Descartes, René, Discours de la Méthode, dansk oversettelse ved Viggo Brøndal og Valdemar Hansen, Om metoden, København 1937

Eckhoff, Torstein, Rettskildelære, Oslo 1989 [1987]

Eckhoff, Torstein, Rettferdighet, Oslo 1971A

Eckhoff, Torstein, Forvaltningsrett, Oslo 1984

Eckhoff, Torstein og Brinkmann, Johannes, Ligningsfunksjonærers rettskildebruk, Institutt for offentlig retts skriftserie 1/1986

Eckhoff, Torstein og Graver, Hans Petter, Regelstyring av lokale forvaltningsvedtak praktisering av bygningsloven, Oslo 1991

Edvardsen, Edmund, Den gjenstridige almue; Skole og levebrød i et nordnorsk kystsamfunn ca. 1850-1900, Oslo 1992 [Tromsø 1984]

Eide, Tormod, Retorisk leksikon, Oslo 1993

Eliade, Mircea, Das Heilige und das Profane, Reinbek bei Hamburg 1957, norsk oversettelse ved Eriksen, Trond Berg, Det hellige og det profane, Oslo 1994

Eliade, Mircea, Rites and symbols of initiation The mysteries of birth and rebirth, New York 1975 [1958]

Eliade, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses, vol 1, Paris 1983, dansk oversettelse ved With, Merethe, Klenow, De religiøse ideers historie bd. 1, København 1995 A [1983]

Eliade, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses, vol 2, Paris 1983, dansk oversettelse ved With, Merethe, Klenow, De religiøse ideers historie bd. 2, København 1995 B [1983]

Eliade, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses, vol 3, Paris 1983, dansk oversettelse ved With, Merethe, Klenow, De religiøse ideers historie bd. 3, København 1995 C [1983]

Eliade, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses, vol 4, Paris 1983, dansk oversettelse ved With, Merethe, Klenow, De religiøse ideers historie bd. 4, København 1995 D [1983]

Elkins, James, The Poetics of Perspective, London 1994

Eriksen, Thomas Hylland, Små steder store spørsmål - Innføring i sosialantropologi, Oslo 1993

v. Eyben & Kutchinsky, Parts- og Vidneafhøring, København 1981

Fafner, Jørgen, Retorik Klassisk og moderne, København 1982

Fafner, Jørgen, Tanke og tale, København 1982

Fenger, Ole, Værdigrunnlaget for den vestlige/nordiske retskultur, Retfærd 1994 nr. 3 & 4 s. 4-17

Ferguson, John, Moral Values in the Ancient World, London 1958

Focault, Michel, Foile et dêraison Histoire de la foile à l'âge classique, Paris 1961 norsk oversettelse Galskapens historie i opplysningens tidsalder ved Engelstad, Fredrik og Falkum, Erik, Oslo 1973

Focault, Michel, Les mots et les choses, Paris 1966, norsk oversettelse, Tingenes orden en arkeologisk undersøkelse av vitenskapen om mennesket ved Knut Ove Eliassen, Oslo 1996

Frykman, Jonas og Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Stockholm 1993, norsk oversettelse ved Bolstad, Kari, Det kultiverte mennesket, Oslo 1994

Geels, Antoon og Wikstrøm, Owe, Den Religiösa människan - psykologiska perspektiv, Lund 1993

Gold, Marc E, The Mask of Objectivity: Politics and Rhetoric in the Supreme Court of Canada, The Supreme Court Law Review, Vol. 7, 1985, pp. 455 ff

Goffmann, Erwin, The presentation of self in everyday life, 1959, norsk oversettelse Vårt rollespill til daglig, Oslo 1992

Grenersen, Geir, Kulturell gjenreisning i et markesamisk kjerneområde, i spenningsfeltet mellom forskning, politikk og folkelig selvforståelse, avhandling til graden doctor rerum politicarum, Tromsø 1996

Gross, Alan G, The rhetoric of science, London 1990

Grøtvedt, Paul, Moderniteten og post-modernismen, Oslo 1989

Harris, Edward M, Law and Oratory, published in Persuasion - Greek rhetoric in action, ed. Ian Worthington, London 1993

Heradstveit, Daniel og Bjørgo, Tore, Politisk kommunikasjon Introduksjon til semiotikk og retorikk, Oslo 1987

Hjort, Johan, Prosedyreteknikk, Oslo 1955

Holberg, Ludvig, Moralske fabler, København 1751, med innledning og kommentarer av F.J. Billeskov Jansen, København 1971

Homer, Illiaden

Homer, Odysseen

Hov, Jo, Rettergang i sivile saker, Oslo 1990

Højbjerg, Christian Kordt, Demaskeringens svære kunst, publisert i Masken som representasjon s. 13-39, Aarhus 1994

Haarsher, Guy, Perelman and Habermas, Law and Philosophy 1986, vol. 5 s. 331-342

Jacoby, Russell, Dogmatic wisdom, London 1994

Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, Stockholm 1990

Johanssen, Georg, Rhetorica Norvegica

Johnsen, John T, Den juridiske studie- og undervisningstradisjonen og dagens studieforhold, inntatt som vedlegg 9 i Organisering av jusstudiet Innstilling fra den nasjonale juristkomiteen 1992, Bergen, Oslo, Tromsø 1993

Jung, Carl Gustav, Über die Psychologie des Unbewussten, Zürich 1960, svensk oversettelse ved Parland, Heidi, Det omedvetna, Nørhaven 1990

Jung, Carl Gustav, Über grundlagen der analytischen Psychologie Tavistocks lectures 1935, Soloihurn 1968, norsk oversettelse ved Winje, Trond, Analytisk psykologi, Oslo 1992 [1972]

Jørgensen, Keld Gald, Semiotik en introduktion, København 1993

Kerferd, K. G, Den Sofistiske bevegelsen, Agora 1993/4 s.3-42

Kinneavy, James L, A theory of discourse - the aims of discourse, Englewood Cliffs N.J. 1971

Koranen, Norsk oversettelse

Kruse, Bjørn, Den tenkende kunstner, komposisjon og dramaturgi som prosess og metode, Oslo 1995

Kuhn, Thomas S, The Structure of Scientific revolutions, svensk oversettelse ved Bjørkheim, Ørjan, De vetenskapelige revolutionernas struktur, Stockholm 1992 [1979]

Lake, Randall A, Between myth and history: Enacting time in native American protest rhetoric, The Quarterly Journal of Speech 1991, vol. 77 n. 2 side 123 - 151

Lakoff & Johnson, Metaphors we live by, Chicago 1980

Lassen, Birger Stuevold, Knophs oversikt over Norges rett

Levi-Strauss, Claude, Tristes tropiques, norsk oversettelse, Oslo 1971

Lindgaard & Trolle, Procedure i straffesager, København 1975

Lloyd, Genevieve, The Man of Reason: 'Male' & 'Female' in Western Philosophy, London 1993, norsk oversettelse ved Jensen, Kjell Olaf og Tjønneland Eivind, Mannlig og kvinnelig i vestens filosofi, Oslo 1995

Lundh, Lars-Gunnar, Montgomery, Henry og Waern, Yvonne, Kognitiv pyskologi, Stockholm 1992, norsk oversettelse, Kognitiv pyskologi Fra oppmerksomhet til tenkning ved Bryde, Sølvi, Aspelund, Ellen og Madsen Tonya, Oslo 1996

Löfgren, Orvar og Frykman, Jonas, Den kultiverade människan, Stockholm 1993, norsk oversettelse ved Bolstad, Kari, Det kultiverte mennesket, Oslo 1994

Machiavelli, Nicole, Il principe, norsk oversettelse, Fysten ved .... Oslo 1988

Malt, Gert-Fredrik, To glemte linjer i norsk rettsutfinningslære, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 s. 48-84

Mathisen, Thomas, Ideologi og motstand, Oslo 1978

Mathisen, Thomas, Retten i samfunnet, Oslo 1984

Mathisen, Thomas, Samfunnets Titteskap, Oslo 1989

May, James M, Trials of Character The eloquence of Ciceronian ethos, London 1988

May, Rollo, The cry for myth, redigert norsk oversettelse, Myter og Identitet behovet for myter i vår tid ved Uthaug, Geir Oslo 1992

Michelsen, Prosedyreteknikk, Oslo 1955

Midgley, Mary, Science as Salvation, A Modern Myth and its Meaning, London 1994 [1992]

Milne, A. A, Winnieh-the-Pooh, London 1926, norsk oversettelse ved Bringsværd, Thor Åge og Knudsen, Marianne Koch, Ole Brumm, Oslo 1993

Milovanovic, Dragan Postmodern Law and Disorder, Psychoanalytic Semiotics Chaos and Juridic Exegeses, Liverpool 1992

Morris, Richard and Wander, Philip, Native American Rhetoric: Dancing in the Shadows of the Ghost Dance, Quarterly Journal of Speech 1990 vol. 76 s. 164-191

Nergård, Jens Ivar, Det skjulte Nord Norge, Oslo 1994

Nerheim, Hjørdis, Vitenskap og Kommunikasjon; Paradigmer, modeller og kommunikative strategier i helsefagenes vitenskapsteori, Oslo 1995

Nietzsche, Friedrich, Also Sprach Zarathustra (1883-92), norsk oversettelse ved Hønningstad, Amund, Slik talte Zarathustra, Oslo 1993 [1967]

Nietzsche, Friedrich, Zur Genealogie der Moral 1887, norsk oversettelse ved Haaland, Arild, Moralens genealogi, Oslo 1994 [1969]

Nietzsche, Friedrich, Jenseits von Gut und Böse - Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 1886, norsk oversettelse ved Eriksen, Trond Berg, Hinsides godt og vondt - Forspill til en fremtidsfilosofi, Oslo 1989

Nietzsche, Friedrich, Geburt der Tragödie, München 1956 [1886], oversatt ved Haaland, Arild, Tragediens fødsel, Oslo 1993 [1969]

Nygård, Roald, Aktør eller brikke? - om menneskers selvforståelse, Oslo 1993

Ong, Walter J, Orality and Literacy The Technologizing of the Word, 1982 svensk oversettelse ved Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D og Perme, Lillian D. Muntlig och skriftlig kultur teknologiseringen av ordet, Göteborg 1990

Paine, Robert ed Politically speaking, Philadephia 1981

Perelman, Chaim, L'Empire rhétorique: rhétorique et argumentation, engelsk oversettelse; The realm of rhetoric, Notre Dame 1982

Perera, Sylvi Brinton, The Scapegoat Complex, Toronto 1986, svensk oversettelse ved Johansson, Birgitta, Syndabocken, Solna 1992

Platon, Gorgias

Platon, Faidros

Platon, Symposium

Reform 96, Innstilling fra Studieordningskomiteen oppnevnt av det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Oslo 1995

Ritzer, George, The McDonaldization of Society, An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life, London 1995

Ross, Alf, Ret og retferdighet, København 1971

Ryle, Gilbert, The Concept of mind, London 1949

Ryle, Gilbert, Knowing how and knowing that, Collected papers vol. 2, Bristol 1990 s. 212-226 opprinnelig publisert i Proceedings of the Aristotelian Soceity, vol XLVI, 1946

Ryle, Gilbert, Thinking and reflecting, Collected papers vol. 2, Bristol 1990 s. 465-480, opprinnelig publisert i The Human agent, Royal Institute of Philosophy Lectures vol. I, 1966-1967

Ryle, Gilbert, The thinking of thoughts What is 'Le Penseur' doing?, Collected papers vol. 2, Bristol 1990 s. 480-496, Opprinnelig publisert i University lectures no. 18 1968, [Saskatoon]

Rystedt, Rudolf, Retorik, Lund 1993

Rønsholdt, Steen, Om saglig kommunalforvaltning og kommunalmedlemmer habilitet, København 1987

de Sade, Donatien-Alphonse-Francois, Justine ou les Infortunes de la vertu, Paris 1787, norsk oversettelse ved Bjørneboe, Jens, Justine eller dydens ulykker, Oslo 1980

Schaanning, Espen, Kommunikative maktstrategier, Oslo 1993

Schaanning, Espen, Den onde vilje; en kriminal-filosofisk pamflett, Oslo 1994

Sennett, Richard, Authority, London 1980

Shotter, John, Conversational realities - constructing life through language, London 1993

Skirbekk, Gaute, Nordisk Rettsantropologi, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1987 s. 425-450

Skoghøy, Jens Edvin Andreassen, Rett, politikk og moral. Om bruk av politiske og etiske argumenter ved rettsanvendelse og juridisk forskning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1994 s. 837-882

Slagstad, Rune, Nordisk Rettsrealisme, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1987 s. 385-403

Smith Eva, Vidnebeviset, København 1986

Sofokles, Antigone, norsk oversettelse ved Vandvik Eirik i Greske Tragediar, Oslo 1975 [1964] s. 228-260

Sofokles, Kong Oidipus, norsk oversettelse ved Vandvik Eirik i Greske Tragediar, Oslo 1975 [1964] s. 177-223

Solem, Erik, Lappiske Rettsstudier, Oslo 1970 [1939]

Stene-Johansen, Knut, Libertinske strategier 1620-1789, Oslo 1996

Strömholm, Tore, Rättsfilosofins historia i huvuddrag, dansk oversettelse 1984

Sundby, Nils Kristian, Om normer, Oslo 1976

Sundland, Egil, Det var en gang et menneske, Tolkninger av Asbjørnsen og Moes undereventyr som allegorier på menneskelig innsikt og erkjennelse, Oslo 1995

Telhaug, Alfred Oftedal, Den nye utdanningspolitiske retorikken, bilder av internasjonal skoleutvikling, Oslo 1994 [1990]

Thomas & Webb, From Orality to rhetoric an intellectual transformation, published in Persuasion - Greek rhetoric in action, ed Ian Worthington, London 1993

Trigg, Roger, Rationality & Science, Can Science explain everything?, Oxford 1993

Turner, Victor W. Betwixt and Between - The liminal period in Rites de Passage i Hammel, Eugene A. og Simmons William S. Man Makes sense - a Reader in modern cultural Anthropology s. 364 [354] - 370

Vico, Giambista, Principi di Scienza Nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni, Firenze 1744, norsk oversettelse ved Watz, Tommy, Den nye vitenskapen Prinsipper for en ny vitenskap som behandler nasjonenes felles natur - etter utgaven av 1744, Oslo 1996

Wander, Philip og Morris, Richard, Native American Rhetoric: Dancing in the Shadows of the Ghost Dance, Quarterly Journal of Speech 1990 vol. 76 s. 164-191

Weber, Max, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübringen 1934 svensk oversettelse, Den protestantiske etiken och kapitalismens anda ved Lundquist, Agne, Lund 1992 [1978]

Wetlaufer, Gerald B. Rhetoric and its denial in legal discourse, Virginia law review 76:1545-1597 1990

White, James Boyd, Heracles Bow, Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law, Wisconsin 1985

Wilden, Anthony, The rules are no game The strategy of communication 1987, svensk oversettelse, Kommunikationens strategier ved X Gøteborg 1990

Wittgenstein, Ludwig, Filosophishe Untersuch

Før meg tilbake til [Den lune Cyber-Lavvuen]