SENSORVEILEDNING

 

1. AVD. TROMSØ HØSTEN 1992 ‑ TEORI NR. 2

 

I. OPPGAVETEKST: "Domstolskontrollen med at lover er i samsvar med Grunnloven."

 

II. PENSUM: Johs. Andenæs:       Statsforfatningen i Norge (7. utg. 1990) især § 44 (s. 347 ‑ 362).

Torstein Eckhoff: "Høyesterett som grunnlovens vokter." Jussens Venner, bind IX, hefte 1 1976 s. 1 ‑ 35 (kompendium lA, IRV).

Ketil Lund: "Kontrollen av staten i statens egne domstoler." LoR nr. 4 1987 s. 211 ‑ 227, (kompendium lA, IRV).

 

III. GENERELT

 

Oppgaven omhandler et meget sentralt emne innen statsforfatningsretten, og er grundig behandlet i pensum og på forelesninger. Selv om dette ikke er noe enkelt emne, bør det stilles relativt høye krav til besvarelsene p.g.a. emnets sentrale plass. Andenæs har et eget kapitel om emnet, men kun en gjennomgang av dette er ikke tilstrekkelig for å gi en fullgod besvarelse. Kandidatene må, for å vise at de har forstått temaet skikkelig, trekke på kunnskap også fra andre deler av pensum. Dette gjelder forståelse for hva materiell lov er, legalitetsprinsippet (§ 29) og delegasjon av lovgivning (§ 31) . Videre har kandidatene mye å hente fra Eckhoffs artikkel når det gjelder den historiske utvikling samt rettspraksis.

 

IV. BESVARELSEN

 

Besvarelsen kan f. eks. grovdisponeres slik:

 

1. Innledning

2 . Hjemmel

3. Prøvelsesrettens innhold

4. Virkninger

5. Vurdering

 

Dette tilsvarer en "standard‑disposisjon" og det kreves selvfølgelig ikke at den følges, men det må kreves at kandidatene disponerer stoffet og får med de sentrale momenter som er nedfelt i denne.

 

Jeg vil nedenfor gi en oppramsing i stikkordsform som omhandler de sentrale elementene som bør drøftes i besvarelsen.

 

1. Innledning

 

I innledningen bør det presiseres kort hva prøvelsesretten består i, hensynene bak og formålet med regelen samt trekk av den historiske utvikling.

 

Ledende synspunkt: At domstolene har til oppgave å anvende både lov og grunnlov, og i konflikttilfelle må de gi grunnloven forrangen som den høyeste rettskilde.

 

Hensyn/formål: Vern av borgerne mot overgrep fra statsmaktene. Det må presiseres at prøvelsesretten ikke omfatter lover som regulerer forholdet mellom statsmaktene.

 

Historikk: Især grunnlovens § 97 og § 105 som har vært prøvet, samt §22 i en del tilfelle.

Før 1885: Flere dommer vedr. embetsmenn som hadde mistet inntekter eller pålagt nye arbeidsoppgaver. Ennå ingen alminnelig oppslutning om prøvelsesretten.

1885 ‑ 1908: En lang rekke dommer vedr. næringslovgivningen, især skjenking og alkoholsalg. Aschehoug gikk inn for en vesentlig utvidelse av prøvelsesretten. Flere lovbestemmelser satt til side, og regelen får oppslutning.

1909 ‑ 1935: Flere dommer vedr. næringslovgivningen, konsesjonsloven mv. "Store konsesjonssak" Rt. 1918 I s. 401 bør nevnes. Stort sett dissenser, og det skilles mellom inngrep i rettighetenes substans og regulerende tiltak som lovgiveren hadde adgang til å gjennomføre.        Mot slutten av perioden ble det slutt på den strenge domstolskontrollen. Av senere dommer må i alle fall Kløftadommen (Rt. 1976 s.l) nevnes.

 

Det må avgrenses mot prøvelsesretten overfor forvaltningsavgjørelser.

 

2.Hjemmel

 

Prøvelsesretten er ikke tatt inn i grunnloven.

Anses fastslått ved konstitusjonell sedvanerett

 

Prøvelsesretten har således trinnhøyde som grunnlovsbestemmelse og kan ikke oppheves/endres uten grunnlovsendring.

 

Prøvelsesretten er forutsatt i plenumsloven (25. juni 1926) § 2. Dette viser lovgiverens syn på prøvelsesretten.

 

Den historiske utvikling kan med fordel alternativt tas inn her, for å vise utviklingen av sedvaneretten.

 

3. Prøvelsesrettens innhold

 

Domstolenes adgang til å "sette til side" lover som strider mot grunnloven.

Både formelle og materielle lover.

                                          ‑ skattebeslutninger

                                          ‑ provisoriske anordninger

                                          ‑ kirkelige anordninger

                                          ‑ regler gitt i kraft av delegasjon.

 

Her må kandidatene vise at prøvelsesretten også omfatter beslutningens/anordningens begrensning i grunnloven og at den ikke strider mot formelle lover.

 

Prøvelsesretten er bare aktuell der spørsmålet er bragt inn for retten gjennom søksmål. Er spørsmålet først bragt inn, er det antatt at domstolene har en plikt ex officio til å prøve grunnlovsmessigheten.

 

Prøvelsesretten innebærer både en rett og en plikt for domstolene.

 

Prøvelsesretten tilligger både HR og de øvrige domstoler, men saken går som regel helt til HR.

 

Prøvelsesretten omfatter ikke en prøvelse av rimelighet, nødvendighet eller hensiktsmessighet.

 

Lite trolig at domstolene vil underkjenne en lov som stridende mot "grunnlovens ånd og prinsipper".

 

I bl.a. Kløftadommen er skilt mellom:

 

Om den første gruppen antok retten at grunnlovens gjennomslagskraft måtte være betydelig.

 

Om Stortinget har vurdert og uttalt seg om grunnlovsmessigheten, bør dette tillegges vekt, især ved grunnlovens vern om økonomiske rettigheter.

 

Er det "rimelig tvil" om forståelsen av grunnloven, skal tvilen komme loven til gode. Er det ikke rimelig tvil, skal loven settes til side.

 

Grunnlovsmessigheten av grunnlovsvedtak kan kun prøves hva den formelle siden angår.

 

Prøvelse av delegasjonslover:

 

4. Virkninger

 

To alternativer:

 

A. Underkjenne grunnlovsstridige lover, eller riktigere: unnlater å anvende loven i den foreliggende sak (prejudikatsvirkningene medfører at loven heller ikke anvendes i andre likeartede tilfeller).

 

B. Tolke loven slik at spørsmålet om grunnlovsstrid ikke oppstår (harmonisering). Eks. Rt. 1935 s. 8 ‑ toll ble ikke pålagt med tilbakevirkende kraft. Selv om loven ikke sier noe om slik innskrenkende                  tolkning, tolkes den i samsvar med grunnlovens § 97.

 

Sondring:

·        Der det er personlige interesser som står på spill, må loven settes ut av betraktning.

·        Der det er økonomiske interesser loven gjør inngrep i, kan det som et alternativ pålegges plikt til å betale erstatning (plenumsloven § 2, 2. ledd nevner dette alternativ). Det bør imidlertid utvises varsomhet da det er Stortinget som har den bevilgende myndighet.

 

5. Vurdering

·        Her kan det f.eks. redegjøres for diskusjonen om prøvelsesretten.

·        om domstolene bør ha prøvelsesrett.

·        Demokratiske betenkeligheter.

 

‑ Dommerenes innstilling ‑ tilbakeholdenhet ‑ dristige tolkninger.

 

V BEDØMMELSEN

 

Kandidatene bør disponere oppgaven og dermed vise at de har oversikt og kan plassere særlig innhold og virkninger.

 

Kandidater som trekker på pensum utover Andenæs' kapittel om emnet bør honoreres.

 

Både hos Andenæs, Eckhoff og Lund redegjøres der for rettspraksis, og det må kreves at kandidatene viser til relevant rettspraksis som eksempler til de enkelte elementene i besvarelsen. Som et minimum må det kreves at Kløftadommen blir behandlet.

 

Hoveddrøftelsen må omhandle selve innholdet i prøvelsesretten, men også hjemmel og historikk er såvidt grundig behandlet i pensum at det bør kreves at også disse delene er behandlet relativt omfattende.

 

Det må trekkes for å blande prøvelsesretten med prøvelsesretten overfor forvaltningsavgjørelser. Dette er en feil som svært menge kandidater gjør.

 

Videre har jeg sett enkelte besvarelser som nevner at prøvelsesretten er fastslått i plenumsloven. Dette må klart få innvirning i negativ retning ved bedømmelsen.

 

De fleste besvarelsene er for dårlig disponert og de blir dermed for "løse i kantene". Det er vanskelig å skille ut hva kandidatene mener er det vesentlige innhold og annet "fyllstoff". En god disposisjon og en besvarelse som har med de fleste av mine punkter nevnt ovenfor, "krydret" med eksempler fra rettspraksis, bør være en klar laudabel besvarelse.

 

Vurderingsdelen bør ikke bedømmes for strengt. Dersom kandidaten får frem enkelte fornuftige synspunkter på prøvelsesretten bør dette gi uttelling dersom oppgaven forøvrig er tilfredstillende. Det bør ikke trekkes for at vurderingsdelen er utelatt.

 

Som et generellt inntrykk, har de fleste kandidatene noe å skrive om, men det blir ofte for "løst" og sjeldent ordentlig disponert.

 

Jeg har foreløpig ingen stryk på denne oppgaven, men har ikke gjennomgått alle oppgavene.

 

Oslo 14.des. 1992