SENSORVEILEDNING

 

Universitetet i Tromsø

 

1. avd. jus , vår 1995

 

Teori 1 .

 

"Hva er forskjellen på direkte tap og indirekte tap i kjøpsloven, og hvilken betydning har sondringen."

 

Chr. Fr. Wyller "Kjøpsretten i et nøtteskall".

 

Eget forlag 1988, især side 84‑89, side 126 og side 143‑146.

 

Erling Selvig "kjøpsrett til studiebruk".

 

Tekst og materialsamling til den nye kjøpslovgivningen 1993.

 

Oppgaven kan feks. disponeres slik men pkt 2, 3 og 4 kan med fordel også behandles samtidig.

 

Punkt 1 Innledning (rettslig plassering).

 

Punkt 2 Redegjørelse for direkte tap og indirekte tap.

 

Punkt 3 Forskjellene mellom direkte tap og indirekte tap.

 

Punkt 4 Sondringens betydning.

 

I. Innledning

 

Erstatning: Misligholdsbeføyelse som kan kreves i tillegg til eller ved siden av andre misligholdsbeføyelser som heving, omlevering m.v.Det er således en forutsetning at det foreligger kontraktsbrudd.

 

Kandidatene bør redegjøre for hovedbetingelsene:

 

Det må presiseres at reglene gjelder både ved mangler og ved forsinkelser.

 

Videre må det redegjøres både for selgers og kjøpers ansvar.

 

I innledningen kan det med fordel også nevnes noe om den positive og den negative kontraktsinteresse.

 

Begrunnelsen for at det er forskjeller mellom direkte og indirekte tap er. at enkelte tapsposter har sterkere vern enn andre mere avledede. Dette er også grunnen til at man har forskjellige regler for de enkelte tapsposter, hvilket avhenger av ansvarsgrunnlaget Kjøpslovens § § 27, 40, 41 og 57.

 

Kontrollansvaret er begrenset til det direkte tap mens skyldansvaret også tar med indirekte tap.

 

I Wyllers bok behandles spørsmålene stort sett utfra forsinket levering. Det er i og for seg greit at kandidaten også gjør dette men det er viktig at dette presiseres og kandidaten også nevner de andre situasjoner, mangler.

 

Det er videre greit at hovedvekten legges på selgers erstatningsansvar, men også her er det viktig at kandidaten presiserer og behandler kjøpets ansvar.

 

II Direkte tap.

 

Hjemmel: Kjøpslovens § 67, første ledd.

 

Bestemmelsen definerer ikke direkte tap, men i annet ledd er det gitt en uttømmende definisjon av indirekte tap. Alt annet tap som følge av kontraktsbruddet som ikke omfattes av definisjonen i annet ledd regnes som direkte tap i forhold til lover

 

Det er her den positive kontraktsinteresse som skal erstattes..

 

Gjennom erstatning skal kjøperen økonomisk stilles som om avtalen var blitt korrekt oppfylt.

Full erstatning for tap og utgifter som skyldes kontraktsbrudd.

 

Dette prinsipp modifiseres imidlertid av generelle adekvans‑prinsipper og av regelen i annet punktum om at det kun er tap som man med rimelighet kunne ha forstsett som erstattes. Videre innebærer også Kjøpslovens § 70 modifikasjoner ved at man har regler om lemping av ansvaret samt plikt til å begrense tap.

 

Erstatningen skal bare dekke partens faktiske nettotap. I bestemmelsen nevnes det 3 ulike tapsposter som erstatningen skal dekke, nemlig utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste.

 

Oppregningen er ikke uttømmende og sier heller ikke noe om vilkårene for å kreve de enkelte typer tap dekket. Det siste vil avhenge av andre bestemmelser, feles. første ledd, andre punktum og § § 68 og 69. Dersom kontraktsbruddet ikke skyldes feil eller forsømmelse fra motpartens side, vil det dessuten være avgjørende hvorvidt tapet er av en slik indirekte art som er nevnt i andre ledd eller ikke.

 

Utlegg:`Kostnader som parten har måttet dekke på grunn av kontraktsbruddet.

 

Eksempler. Post‑, telefon‑, transport‑, reiseutgifter (forgjeves reise) samt kostnader for avhjelp (f.eks. i form av leie for en erstatningsting). Dersom det er kjøperen som har misligholdt kontrakten kan selgeren feles. ha kostnader i forbindelse med dekningstransaksjon eller utgifter til inndrivelse av kjøpesummen

 

Det må også presiseres at det skal gjøres fradrag for sparte utgifter.

 

Også erstatningsansvar feks. i forbindelse med at en vare er forsinket slik at kjøperen selv er ute av stand til å levere i rett tid er et tap som man kreve å fa erstattet

 

Prisforskjell: Dette tap kan oppstå gjennom prisendringer i markedet

 

Tapt fortjeneste: Dekkes som et direkte tap, men anses som indirekte dersom vilkårene i annet ledd litra C er oppfylt

 

III Indirekte tap

 

Som nevnt er pairen ansvarlig både for direkte og indirekte tap dersom kontraktsbruddet skyldes feil eller forsømmelser på hans side. Er han derimot bare ansvarlig etter regelen om kontrollansvar, sjalter loven ut de indirekte tap som er definert i Kjøpslovens § 67, annet ledd. Her må det også nevnes at parten alltid kan fraskrive seg ansvaret for indirekte tap, også i forbrukerkjøp, jfr. Kjøpslovens § 67, fjerde ledd.

 

Definisjonen av indirekte tap gjelder i prinsippet kontraktsbrudd både fra selgerens og kjøperens side. I praksis vil indirekte tap først og fremst verre aktuelt ved selgerens kontraktsbrudd

 

Når det gjelder selgerens tap, bør kandidaten nevne at i de tilfelle hvor selgeren fastholder kjøpet så er det rentetapet som er den dominerende tapspost, jfr. Kjøpslovens § 71 som viser til Morarenteloven

 

a) Driftsavbrudd

 

Dette vil si tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon.

 

Eksempler. Miste muligheten til å inngå fremtidige avtaler med sine kunder. ‑ Oppfylle løpende leveranseavtaler. ‑ Omsetningen minsker på grunn av svikt i produksjons‑ og lagerkapasitet

 

I mange tilfelle kan parten begrense sitt produksjons‑ og/eller omsetningstap ved å leie en ting til erstatning for salgstingen. Etter ordlyden kunne dette ha gått inn under § 67, annet ledd, litra a, men slike kostnader er å betrakte som direkte tap etter første ledd.

 

b) Avsavn

 

Dette vil si tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt. Bokstav b fanger opp alt tap som ikke er direkte knyttet til produksjon eller omsetning. I forarbeidene er det nevnt som eksempel at mangler ved et innkjøpt EDB‑anlegg vanskeliggjør virksomhetens kontorfunksjoner uten at dette i og for seg påvirker produksjonen eller omsetningen.

 

c) Tapt fortjeneste.

 

Dette er også tilfeller der kontaktsbruddet får følge for motpartens avtale med tredjemann. Typisk eksempel er nevnt å være at kjøperen har inngått avtale om videresalg av den bestilte tingen , og kontraktsbruddet medfører at avtalen om videresalg blir hevet Her er det imidlertid bare tapt fortjeneste som reguleres da annet tap i denne forbindelse regnes som direkte tap. Videre følger det av bestemmelsen at tapt fortjeneste bare blir indirekte tap forsåvidt kjøperen uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tap. Dersom dette ikke er tilfelle vil det vavre et direkte tap.

 

d) Produktansvar.

 

Av bestemmelsen følger det motsetningsvis at alle skader på selve salgsgjenstanden skal regnes som direkte tap og følgelig erstattes også når selgeren bare er ansvarlig etter kontrollansvarsregelen.

 

Eksempel: At bilen brenner opp fordi det elektriske anlegget er defekt Videre dersom  produksjonsmaskineriet ødelegger produktene. Eller eksempelvis dersom batteriene ødelegger  transistorradioen eller PC'en ødelegger program­varen. Når man kommer utenfor denne     vil tapet være indirekte.

 

I mange tilfeller vil også denne typen tap være så upåregnelig og fjern at de faller utenfor det ansvar som kan bygges for Kjøpslovens § 67, første ledd, siste punktum.

 

Kjøpslovens § 67, tredje ledd utvider imidlertid ansvaret ved at visse typer. indirekte tap kan kreves erstattes selv om man bare er ansvarlig etter kontrollansvarsregelen. Dette gjelder utgifter til leie av tilsvarende ting (punkt a) og utgifter kjøperen pådrar seg for å begrense sine direkte tap (bokstav b).

 

Ved gjennomgangen og redegjørelsen for direkte og indirekte tap vil kandidaten også vise forskjellene mellom disse typer tap. Betydningen av sondringen er som nevnt først og fremst at skyldansvaret omfatter begge typer tapsposter mens kontrollansvaret begrenses til direkte tap.

 

Oppgaven gjelder først og fremst erstatningsutmåling og kandidatene bør derfor ikke behandle for mye om ansvarsgrunnlag andre misligholdsbeføyelser m.v. En del om ansvarsgrunnlaget (kjl. § 27 og § 40) bør imidlertid være med.

 

Kandidaten bør gå relativt raskt på selve spørsmålet, men en god rettslig plassering er viktig.

 

Erstatningsutmålingsreglene er nå tatt inn i kjøpsloven og kandidaten har derfor et godt utgangspunkt for besvarelsen. De fleste bør derfor få en god del ut av denne oppgaven.

 

Rettslig plassering, gode eksempler og riktig fremstilling og forståelse vil antagelig skille ut de beste kandidatene.

 

For å stå på oppgaven må det kreves at kandidaten finner frem til riktige hjemler. Videre at det pekes på hovedforskjellene. Endelig må det kreves at kandidaten viser sondringen betydning i forhold til ansvarsgrunnlaget (kontrollansvaret og skyldansvaret).

 

Oslo, 07.06.1995