Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker   Forskning


Undervisningen på jusstudiet

Foregår i form av forelesninger, seminarer, kollokvier og repetisjonsforelesninger. Det blir normalt gitt undervisning i alle fag i løpet av ett år. Med unntak av praksis på 3. avdeling og valgfaget praktisk juridisk kurs, er ingen del av undervisningen obligatorisk i den forstand at deltakelse er et vilkår for oppmelding til eksamen.

Dette innebærer at jusstudiet først og fremst er et selvstudium, noe som stiller meget store krav til deg som student. Forelesningene tar opp sentrale emner, men det er ikke gitt at alt av eksamensrelevant stoff vil bli berørt. For å være forberedt til eksamen, må du kunne stoffet som er angitt i litteraturlista/pensumslista. For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på at det er studentens eget ansvar å holde seg orientert om regelendringer, ny rettspraksis m. v. frem til eksamenstidspunktet.


Forelesninger

Seminarundervisning

Kollokvier

Øvingsoppgaver

Skrivekurs

Problembasert læring

Repetisjonsforelesninger

 

Forelesninger

Forelesningene er en gjennomgang, hvor foreleser ønsker å gi studentene en oversikt over et oppgitt emne. Som oftest er det her snakk om enveis kommunikasjon, men med mulighet for å stille spørsmål.

Fra fakultetets side er det forutsatt at studentene skal ha lest pensum før forelesningen. Som student får du uten tvil betraktelig større utbytte av forelesningene dersom du kan en del om faget (det vil si at du har lest). Som et minimum bør du starte å lese det aktuelle fagstoffet to uker før forelesningene tar til.

Forelesningene foregår som oftest i auditoriet på UB, AUD.UB, eller i lånte auditorier på universitetsområdet. Forelesningene er åpne for alle interesserte.

  Til toppen av siden  

Seminarundervisning

For å delta på seminar, må du søke om plass. Det er kun studenter med studierett (er tatt opp som student ved fakultetet) som kan delta på seminarene. Dersom antall søkere overstiger det antall som får plass, blir plassene fordelt etter loddtrekning blant ellers likt kvalifiserte studenter.

Søknadsskjema finner du i studenthylla inne på fakultetet ved siden av studieveileders kontor. Det utfylte søknadsskjemaet legges i postkassa merket søknader (ved studenthylla). Det hvem som får plass på seminaret kunngjøres på oppslagstavla i UB-kjelleren.

På seminar fordyper studentene seg i ulike faglige emner (drøfter og analyserer) gjerne i tilknytning til holdte forelesninger og da ofte i form av oppgaveløsning. Normalt er det ca. 20 deltagere på hver seminargruppe. Seminaret ledes av en seminarleder, som er lærer på Det juridiske fakultet, viderekommen student eller innleid timelærer utenfra.

  Til toppen av siden  

Kollokvier

Kollokvier er mindre arbeids- og diskusjonsgrupper som arrangeres av studentene selv. Fakultetet har tilbud om begynnerkollokvier, hvor nye studenter gis en innføring fra viderekommende stundenter om det å arbeide med jus.

  Til toppen av siden  

Øvingsoppgaver

Hvert semester får studenter som har studierett tilbud om å skrive øvingsoppgaver, som blir rettet og gjennomgått. Øvingsoppgavene er som oftest tidligere gitte eksamensoppgaver. Det er veldig viktig at du starter å skrive oppgaver så tidlig som mulig i studiet, selv om det kan være både arbeidskrevende og pinefullt (øvelse gjør mester!!).

Resultatet av oppgaveskrivingen vil gi deg en god indikasjon på hvordan du behersker faget/skrivingen. På denne måten er du forberedt på hva som møter deg til eksamen.

Normalt gis det fire til fem oppgaver i løpet av et semester. Oppgavene skal leveres i studenthylla på fakultetet innen angitt frist. For sent innleverte oppgaver vil ikke bli rettet. Sammen med oppgaven må du levere inn kopi av semesterkortet ditt med stempel fra fakultetet.

Mot slutten av semesteret arrangeres det prøveeksamen. Det innebærer at studentene besvarer en gitt oppgave på selvvalgt sted innen samme tid som ved eksamen.

Det er Anni-Marna Vik som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av øvingsoppgaveordningen.

  Til toppen av siden  

Skrivekurs

I tillegg til den nevnte undervisningen gis det tilbud om skriveverksteder på enkelte av avdelingene. Her gis studentene en innføring i å skrive juridiske oppgaver av teoretisk og praktisk art 

Til toppen av siden

Problembasert læring

Den tradisjonelle undervisningsformen hos oss er forelesninger etterfulgt av et mindre antall timer seminar i samme fag (for eksempel 24 timer forelesning og 12 timer seminar).

I enkelt fag er undervisningen lagt opp i form av problembasert læring. Ordningen går ut på at en bytter om rekkefølgen og timeantallet på seminar og forelesning, samt at seminaroppgavene først og fremst skal belyse hovedregler og hovedhensyn, men også ha progresjon. Omfanget av forelesningen reduseres altså kraftig og hovedtyngden av forelesningene holdes etter seminarene.

  Til toppen av siden  

Repetisjonsforelesninger

Repetisjonsforelesninger er korte forelesningsserier over sentrale emner i de enkelte fag, beregnet på eksamenskandidater.

Til toppen av siden

Hjem Fakultetet  Student Forskning UiTø/TromsøLinker

Kommentarer og rettelser kan sendes til: www@jus.uit.no
Sist oppdatert sommeren 2000.