Uitø Hjem Fakultetet Student Forskning Uitø/Tromsø Linker     Forskning

Eksamen 3.avd vår 1992


Praktikum

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 1:

Kreditorenes beslagsrett ved konkurs.
Reglene om private beslagsforbud behandles ikke.

         Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 2:

Analyser dom avsagt av Høyesterett inntatt i Rt.1991.220. Hva blir avgjort i dommen, og hvordan skal dommen innpasses i læren om lempning av avtaler?
(Denne var vedlagt på eksamen. Andrè og Jørn)

          Sensorveiledning

Teoretisk oppgave nr 3

1. Objektet for factoringspant etter pantelovens § 4-10.

2. Enten
a. Om domstolenes innfortolkning av vilkår i kontrakter etter engelsk rett ("implied terms").
     eller
b. I hvilken utstrekning har samiske reindriftsinteresser ekspropriasjonsrettslig vern?

Både oppgave nr.1 og oppgave nr.2 skal besvares. Ved sensuren teller oppgave nr.1 og oppgave nr.2 likt.
For oppgave nr.2 skal kandidaten velge mellom oppgave a. og b.

            Sensorveiledning


Til toppen av siden

Hjem Fakultetet Student Forskning UiTø/TromsøLinker
Kommentarer og spørsmål kan sendes til
www.jus.uit.no