samegilli
Historien om plikten til å sitte på kontoret

En barokk korrespondanse
Forskerforbundet kommer inn
Et intermezzo
Etter intermezzoet
Det forjettede dokument
Rollelisten i stykket
Forskning under administrasjon
Historien om tilstedeværelsesplikten
Bønnen om en forskningsinstruks
Forskere registrerer...
Oppslag i Tromsøflaket 21.12.00
Meldeplikt...
Oppslag i Aftenposten 06.01.01
Godtar ikke...
Oppslag i Nordlys 09.01.01
Kontollert kreativitet
Innlegg i Nordlys 16.01.01
Klokketid...
Innlegg i Nordlys 20.01.01
Plikt til å være...
Oppslag i Tromsøflaket 25.01.01
Registeringsregimet...
Ándes innlegg iTromsøflaket 25.01.01
Juridisk fakultet...
Innlegg i Tromsøflaket 25.01.01
Særavtalen nok...
Innlegg i Tromsøflaket 08.02.01
Med utsikt...
Innlegg i Tromsøflaket 05.04.01

Historien i et nøtteskall

Denne fakultetshistorien har sitt utgangspunkt i at juridisk fakultet på et internseminar i Köbenhavn ble enige om å institusjonalisere forskningsplikten - den enkelte forskers plikt til å forske. Blant annet ble det pålagt forskerne å dokumentere at de forsket.

Bakgrunnen for beslutningen er noe uklar. Meg bekjent skal ingen forskere ha svindlet fakultetet ved å kreve dobbeltbetaling. Heller ikke har jeg hatt inntrykk av at noen av forskerne våre ellers har sluntret unna forskninga si. Beslutningen ble imidlertid fattet etter forslag fra fakultetsdirektør Olaug Husabø.

Jeg kjenner ikke til hvilke diskusjoner som ble ført i Kjøbenhavn, men for meg virker selve ideen med å institusjonalisere forskning i plikt som en nokså paradoksal ide. En del av de grunnspørsmålene som reiser seg har jeg behandlet i Juss som retorikk, og de reiser seg etter mitt skjønn med enda større styrke i dette tilfellet enn i den konteksten hvor jeg har drøftet dem.

Bortsett fra det er selve plikten ikke spesifisert fra fakultetets side utover at de bruker betegnelsen "forskningsplikt". Det er således verken angitt hvilke mål man har med forskningen på juridisk fakultet. Blant annet finnes intet formulert hvordan forskningen på juridisk fakultet relaterer seg til den generelle forskningspolitikken som gjelder i landet, i forhold til forskningspolitikken på de andre juridiske fakultetene eller for den saks skyld på Universitetet i Tromsø.

Heller ikke er det angitt hvilke aktiviteter som er påbudte, tilatte og forbudte i forbindelse med forskningen. Ettersom aktivitetene ikke er angitt, er det særdeles vanskelig å vite hvorvidt de overhode er dokumenterbare. Det gjør plikten til et nokså kafkansk fenomen. Forvalterne trenger sjelden å legge sine kort på bordet, og det er alltid den kafkanske Josef som enten ikke har satt seg inn i reglene eller på annen måte har misforstått.

Iveren til å praktisere den nyervervede plikten er det tvert i mot intet i veien med. Jeg møtte denne plikten da jeg ba om å få vederlag for noe arbeid som jeg hadde utført for fakultetet. Det viste seg å være en oppgave som på på ingen måte var lett. Da jeg begynte å møte forskningspliktens kafkanske drag, bestemte jeg meg for at jeg ikke har tid til slike diskusjoner. Jeg ga avkall på et krav NOK 23.806, men det fine var at fakultetet sa seg villig til å dekke reiseutgifter som jeg hadde hatt i forbindelse med ett av oppdragene.

Selve historien:

 1. (sendt 19.09.00 til fakultetsdirektør Olaug Husabø med kopi til dekan Trude Haugli)

  Hei

  Jeg reiser i dag til Fairbanks og skal være på Alaska University.

  Jeg blir borte til 1. oktober. Ettersom jeg ikke har noe pliktarbeid, skulle jeg hatt godtgjørelse for undervisningen som jeg hadde i rettsfilosofi i februar i år, for sensuren i rettsfilosofi i vår og nu for bedømmelsen av Aimo Guttorm.

  Jeg hadde trengt pengene så raskt som mulig.

  Lar det seg ordne?

  Ande

 2. (mottatt 19.09.00 fra fakultetsdirektøren)
  Heia, dekan har sagt at det er OK at du dreg. (Det er fint om du tek opp spørsmål om slike fråver tidlegare enn same dag).

  Når det gjeld ekstra betaling, er det slik som eg har sagt tidlegare: Dei som ynskjer å få betalt for noko ekstra midt i året, må godtgjera at dei har brukt tida til det dei skal (altså i ditt tilfelle 100 % forsking). Leiar i FU (Petri) vurderer dokumentasjonen, og gir tilbakemelding til meg, og viss han reknar det som godtgort at forskingsplikta er oppfylt, kan eg attestera.

  Dei som har sendt slik dokumentasjon i samband med ekstrabetaling i det siste, har sendt det som vedlegg til e-brev til Petri og meg, og så har Petri svara meg og den det gjeld på e-brev. det har fungert heilt greitt!

  God tur til Alaska!!!
  Olaug :-)

 3. (Sendt 19.09.00 til forskningsutvalgets leder Petri Keskitalo)
  Hei Petri

  Jeg ser av email fra Olaug at jeg i samband med krav om godtgjoerelse for arbeid som jeg har paatatt meg plutselig blir tillagt en bevisbyrde for at jeg har oppfylt forskningsplikten min.

  Jeg skulle tro at det heller burde vaere omvendt. Hvis fakultetet tviler paa om jeg overholder forskningsplikten maa vel bevisbyrden for det vaere fakultetets.

  Det fremtrer som uklart hvordan og naar jeg i saafall skulle ha gitt rapport, om jeg vil maatte vente til slutten av hvert aar for aa faa godtgjoerelse for ekstrajobber.

  Jeg vet ikke hva Olaug holder paa med og hvor hun har dette prinsippet fra.

  I denne omgang tenker jeg ikke aa spisse saken, men haaper at det blir en slutt paa slike plutselig prinsipper som stadig dukker opp. Derfor henvender jeg meg kun til deg.

  Kan ikke du ordne opp i dette

  Ande

 4. (Mottatt 19.09.00 Fra forskningsutvalgets leder Petri Keskitalo)
  Ande,

  Dette prinsippet er ett resultat av de diskusjoner som fakultetet hadde bl.a. i København.

  Som leder av FU har jeg da fått oppgaven til å være "akademisk kontrollør" siden faglig ansatte reagerte på fakultetsdirektørens kompetanse å evaluere det faglige i forskningsvirksomheten i forbindelse med søknader om ekstra betaling. Jeg har fått tre søknader i høsten med varierende dokumentasjon. Prinsipielt sett så ser jeg ikke at jeg har ansvar for å bedømme kvaliteten, ikke heller kvantiteten mer enn at jeg kommer til å reagere hvis ingenting er blitt gjort men da kan ju alle jurister gi fyldige beskrivelser om hva de driver med. På den andre siden har jeg gitt kommentarer og tips der jeg har kunnet bidra. Når det gjelder post. doc. stillinger og stipendiater så er det ju så at de har sine langsiktige prosjekter der framskritt varierer i ulike faser hvorfor "kontrollørens" oppgave er ennå mer "avslappet".

  Til tross at jeg har mine betenkeligheter i en slik kontrollvirksomhet har jeg et meget pragmatisk forhold till dette og ser det som en del av det byråkratiske hverdagen som vi må leve med for å kunne nyte av det lite akademiske friheten som er igjen...samtidig som vi holder administrasjonen fornøyd.

  Når det er sagt så anbefaler jeg deg å sende en kort e-post som bekrefter det vi alle allerede vet; at du har forsket døgnet rundt! ;-) Da tar det ikke lengre enn noe få minutter før du har fått svar som åpner låsen til administrasjonens skattkammer...

  :) Petri

 5. (jeg tok Petri Keskitalo på ordet, og antok at dokumentasjonen var skjedd gjennom det han skrev, og sendte 20.09.00 denne emailen til fakultetsdirektøren med kopi til dekan Trude Haugli og Forskningsutvalgets leder Petri Keskitalo)
  Olaug Husabø

  Jeg har presentert dokumentasjon overfor Petri Keskitalo på at jeg har overholdt min plikt til å forske. Han har erklært seg tilfreds med dokumentasjonen.

  Ande Somby

 6. (så enkelt var det ikke. Jeg mottok denne eposten fra forskningsutvalgets leder Petri Keskitalo den 21.09.00)
  Kanskje jeg formulerte meg uklart, men det var mening at du skulle sende meg en "rapport"!!!

  Mvh
  Petri

 7. (jeg laget deretter denne "rapporten" til forskningsutvalgets leder Petri Keskitalo, som jeg sendte 21,09,00)
  Rapport:

  1. Jeg har lest en del av litteraturen som er angitt i soeknadens litteraturliste.

  2. I tillegg har jeg reist, knyttet kontakter og foert samtaler som jeg har vurdert som relevante og viktige for prosjektets framdrift.

  3. For oevrig har jeg insett at i "Sovjet" er intet enkelt. Det vil si at det naa viser seg at selve prosjektadministrasjonen vil ta betraktelig mer tid og fokus enn jeg forutsaa da jeg gikk inn i prosjektet.

  4. Paa bakgrunn av det kommer jeg til aa be fakultetet om aa utarbeide en mer konkret forskningsinstruks.

   Jeg kommer tilbake med kravet om en forskningsinstruks, men i hovedtrekk mener jeg at denne boer haa hovedelementer. I forskningsinstruksen ber jeg om aa faa oppgitt hvilke overordnede maal man har for fakultets forskning. Deriblant vil jeg vite hvordan man prioriterer kontortilstedevaerelse som et maal, om det er et maal at forskerne har internasjonale kontakter, om det er et maal at forskerne blir "displayet" internasjonalt, om det er et maal at forskerne boer inngaa i nettverk med andre forskere, hvilke publikasjonsformer fakultetet anser som hensiktsmessige.

   Jeg vil ogsaa bee om at forskningsinstruksen som utarbeides at fakultetet tar standpunkt til hvor mye og hvilken litteratur jeg boer lese. Deriblant er det viktig aa vite om fakultetet vil at jeg boer bruke litteratur som har kommet til etter at prosjektsoeknaden min kom til. Hvis fakultetet anser at ny litteratur boer vaere med i forskningsprosjektet ber jeg om aa faa vite hvilken ny litteratur jeg boer lese. Og fremfor alt vil jeg be om aa faa vite naar jeg boer lese.

   Jeg ber om aa faa vite om jeg boer bruke samtaler, diskusjoner og annen personlig kontakt i forbindelse med prosjektet. Jeg ber om aa fa vite hvem jeg i saafall boer snakke med, og fremfor alt vil jeg vite naar og hvor slike eventuelle samtaler boer finne sted.

   Endelig er det viktig aa faa instruks om hva jeg boer skrive, og fremfor alt er det viktig aa vite naar jeg i saa fall boer gjoere det.

   Jeg vil ogsaa vite hva man vil sanksjonere eventuelle overtredelser av forskningsinstruksen. Om tilbakeholdelse av vederlag for utfoert arbeid vil vaere den eneste sanksjonsformen eller om det finnes flere sanksjonsformer.

   Jeg ber ogsaa om aa faa vite hvilke bevisbyrderegler som vil bli lagt til grunn. Vil det ogsaa i fortsettelsen vaere saaleedes at det paaligger forskeren aa bevise at forskning i henhold til instruksen har funnet sted eller om fakultetet vil bli paalagt at forskning ikke har funnet sted.

   Videre vil jeg be om at det i instruksen angis hvilke saksbehandlingsregler som vil gjelde. Skal forskeren paa et hvilket som helst tilfelle vaere rede til aa avgi rapport til fakultetet eeller om fakultet kommer til aa utarbeide et skjema for rapport som skal gis til gitte tidspunkter, eksempelvis hver dag etter kontortidens slutt.

   Endelig vil jeg be om aa faa vite hvordan eventuelle tvister mellom forskeren og fakultetets organer tenkes loest. Vil der opprettes egne organer for loesning av slike tvister (forskningspliktvoldgiftsdomstolen) eller tenker man seg at tvistene boer loeses innefor de alminnelige domstolene. Hvis man tenker seg at tvister boer loeses innenfor de alminnelige domstoler, vil jeg vite hvordan fakultetet vil forholde seg til midlertidige avgjoerelser. Vil man bruke de alminnelige namsretter eller tenker man seg egne organer (organ for midlertidige avgjoerelser vedroerende forskningsplikt ved Juridisk fakultet).

   Jeg haaper at forskningsutvalget snarest mulig utarbeider en slik instruks, idet det derfor vil vaere mulig aa forholde seg til forskningsplikten.

   Med hoeyst formell hilsen. Ande Somby

 8. (Jeg fikk deretter denne eposten fra forskningsutvalgets leder Petri Keskitalo den 22.09.00)
  Takk skal du ha Ande for "rapporten".

  Det var de første to punktene som jeg ville at du skulle sende, uten noe som helst referanser til søknadens litteraturliste.

  Når det gjelder resten av e-posten så skjønner jeg din frustrasjon over byråkratioverveldet men vi må balansere mellom friheten og arbeidsgiverens kontrollbehov, særlig i forbindelse med ekstra betalinger. Jeg velger likevel foreløpig å ta dette som ett humoristisk beskrivelse av dagens regulering. Hvis jeg tar feil, gi med beskjed. Uansett vil jeg svært gjerne ha en prat med deg.

  Når det er sagt så leste jeg gjennom sakspapirene (FU 3/00) og notatene fra forskerlunsjen der vi diskuterte dette samt retningslinjer som styret har vedtatt (http://www.jus.uit.no/fakultetet/retningslinjer.html) etter min siste e-post og ser nå en rekke problemer med dagens regulering (jeg var så opptatt av slutfasen i min prosjekt da disse retningslinjer ble utarbeidet at jeg hadde nok ikke fått med meg alle nyansene i konflikten mellom forskningens og administrasjonens interesser i dette). Særlig pkt II i retningslinjene er noe vi må sannsynligvis diskutere på en forskerlunsj, samtidig bør vi kanskje drøfte vilkår for forskning og forskningsfriheten. Som sagt jeg vil svært gjerne å snakke med deg!

  vennlig hilsen
  Petri

 9. (Jeg fikk også denne eposten fra fakultetsdirektøren 22.09.00)

  Flott, Ánde, då skal vi betala deg.

  Petri, kan du leggja dokumentasjonen til meg, så vi har den i arkivet (eller kanskje du alt har gjort det - i så fall, unnskyld, eg har ikkje hatt tid til å posten.)

  Olaug

 10. (Jeg besvarte eposten fra Forskningsutvalgets leder Petri Keskitalo med denne eposten 22.09.00)

  Hei Petri

  Vi kan gjerne ta en prat.

  Jeg maa imidlertid presisere at jeg aldri er saa alvorlig som naar jeg er humoristisk.

  Jeg har bestemt meg for aa ta forskningens vilkaar paa fakultetet paa alvor, og om noedvendig kommer jeg til aa fronte spoersmaalet paa et generelt og prinsipielt plan.

  Jeg vurderer aa skrive noen artikler i Tromsoeflaket, Nordlys og kanskje en litt lengre tekst i noen av fagtidskriftene.

  Jeg vil begynne dette arbeidet med aa komme med en innledning paa vaar forskerlunsj enten den 10. oktober eller den 24. Hvis ikke disse datoene passer tar jeg gjerne det ved foerste passende anledning. Tittelen er "Forskning under administrasjon".

  Hvis du vaert snill og meldt dette til rette vedkommende, hadde det vaert bra.

  Ande

 11. (Også fakultetsdirektøren sin epost besvarte jeg 22.09.00 med denne eposten)

  Takk, Takk og atter Takk

 12. (Jeg fikk denne emailen fra fakultetsdirektøren den 26.09.00)

  Hei Ande, eg forstår no av Petri at det var ein misforståelse frå di side at han hadde ansett det som godtgjort at du har oppfylt pliktarbeidet i år.

  Han har meldt frå om at du førebels ikkje har gitt fullnøyande rapport, men at de to skal snakka sammen når du kjem att. Eg legg difor tilvisingane på is til eg får klarsignal frå Petri.

  Olaug

 13. (Jeg sendte dette svaret til fakultetsdirektøren den 27.09.00 i tillegg til forskningsutvalgets leder Petri og dekan Trude Haugli som hele tiden har fått kopier av emailene sender jeg også kopi av denne emailen til Hege Brækhus (som engasjerte meg til å foreta bedømmelsen), Gunnar Eriksen og Ann Gøril Johansen (som er med i prosjektet samisk rettsdatabase))
  Kjaere
  Det blir rett og slett for mye frem og tilbake med dette som tilsynelatende skulle og burde vaere et enkelt pengekrav.

  Jeg var ikke klar over at i tillegg til selve jobben, ville det utloese en aksesorisk plikt til aa dokumentere "forskningsplikten" min. Hadde jeg det vaert, hadde jeg hoeyst sannslynlig ha avsstaatt fra aa involvere meg i de tingene.

  Grunnen til at jeg paatok meg aa forelese i rettsfilosofi og senere aa sensurere eksamen, var at jeg ville hjelpe fakultetet med aa gjoere overgangen fra meg til den nye faglaereren saa myk som mulig. Jeg innser at det var en feil prioritering fra min side. Jeg beklager det.

  Jeg ble heller ikke gjort oppmerksom paa dette da jeg ble spurt av Hege til aa bedoemme Aimo Guttorm. Igjen paatok jeg meg dette fordi jeg gjerne ville bistaa fakultetet. Igjen viser dette seg aa vaere en feilvurdering fra min side. Jeg beklager ogsaa det.

  For aa gjoere dette enklest mulig, frafaller jeg kravet. Samtidig erklaerer jeg at jeg ikke kommer til aa paata meg noe ekstraoppdrag for fakultetet. Derfor kommer jeg heller ikke lenger til aa vaere med i gruppen som har arbeidet med samisk rettsdatabase (som har vaert et frivillig engasjement fra min side og som jeg ikke hadde tenkt meg ville gi noe vederlag).

  Jeg vil ogsaa anmode fakultetet at forskerne for ettertiden gjoeres oppmerksomme i forbindelse med hvert enkelt oppdrag paa hvordan dokumentasjonsplikten til forskningsplikten administreres paa fakultetet.

  Ande

 14. (Dette svaret fikk jeg fra fakultetsdirektøren den 27.09.00)

  Heia Ánde, eg beklagar at du ikkje hadde oppfatta at du må godtgjera at arbeidspliktene er oppfylt før vi har høve til å betala deg for oppdrag ut over arbeidstida.

  Det vart informert om dette i samband med at vi bestemde at dekan skulle stå for vurderinga av forskningsdelen. Dette skjedde for eit års tid sidan (seinare har dette gått over til leiar i FU i samband med at FU i vinter vedtok at alle forskarar skal rapportera om forskingsverksemda si ein gong om året).

  Eg har jo dessutan sagt det til deg, t.d. då du ba om å få betalt for sensur du hadde i vår, men det har truleg ikkje vore klart nok.

  Har notert at du fråfell kravet.

  Olaug

 15. (den 28.09.00 sendte jeg dette svaret til fakultetsdirektøren)

  Olaug

  Jeg takker for epost.

  Du referer til Kjoebenhavnseminaret, som fant sted i maanedsskiftet mars/april. Jeg holdt forelesningene i rettsfilosofi i februar.1 Pyttsan.

  Samtalen om sensurgodtgjoerelsen hadde vi to etter at sensuren var utfoert og etter at jeg hadde paatatt meg oppdraget med bedoemmelsen. Pyttsan pyttsan.

  Jeg skjoenner at vi alle har en god smak i munnen over hvordan vi loeste denne saken.

  Ande

 16. (straks etter sendte jeg denne emailen til fakultetsdirektøren)

  Olaug

  Beklager, men siste avsnitt av forrige mail datt ut. Her kommer det:

  Til bruk i forskjellige beretninger, trenger jeg en oppstilling over beloepet som jeg frafalt.

  Kunne det la seg ordne?

  Ande

 17. (Jeg fikk dette svaret fra fakultetsdirektøren den 28.09.00)

  Heia Ánde, som du ser av tidlegare e-brev i denne saka (seinast i e-brev 26.9.) vil du få betalt når det er godtgjort at du har teke undervisning m.v. ut over plikta!

  Honorar for førelesingar er 1.037,75 + feriepengar pr førelesingstime. Honoraret for bedømmelse av ein stipendiat 4.611,- + feriepengar, og for sensur av 24 svar ex. fac. er det 8.820 + feriepengar.

  Du gir uttrykk for at du ikkje kjende til reglane. I den samanhengen minner eg om at i tillegg til at eg har informert deg direkte ved fleire høve (at du er informert og har forstått det, går fram av mail 17.3.00 frå deg) er det sendt ut generell informasjon til alle - den mest detaljerte kanskje i e-brev 26.8.99 til dekan med kopi til forskarane .

  Olaug :-)

 18. (Jeg sendte denne eposten til fakultetsdirektøren den28.09.00)

  Olaug

  Jeg hadde ogsaa en reise til Oslo for aa moete Jens Edvin.

  Naa lurer jeg paa om det er mulig aa faa dekket reiseutgiftene som jeg hadde i den forbindelse, eller om det ogsaa finnes andre lignende typer beslutninger som det er blitt informert om paa en eller annen obskur maate som gjoer at jeg ogsaa gaar glipp av de pengene.

  Aa leve i en verden hvor den kafkanske juss gjelder er alltid spennende og interessant.

  Ande

 19. (Dette svaret fikk jeg fra fakultetsdirektøren den 29.09.00)

  Legg reiserekning til Elna.

  Olaug

 20. KRAV OM HONORERING AV UTFØRT ARBEID

  Vi viser til brev 2. desember 2000. Vi forstår det slik at dere gjør gjeldende at vi har plikt til å betale for arbeid Somby har utført uten å kunne kreve godtgjort at det er ekstra arbeid. Dette vil bli imøtegått nedenfor, men vi vil først understreke at siden Somby tidligere har påstått at særavtalen ikke gjelder for ham, synes vi det er positivt at det nå er enighet om at den gjør det.

  Vi forutsetter at det er enighet om at saken her gjelder betaling for arbeid ut over full stilling. (arbeid ut over 37,5 t/uke), og at dersom det ikke er arbeidet mer enn full tid, så skal det heller ikke betales for mer enn full tid.

  Det spørsmålet som gjenstår er dermed hvilke krav som kan stilles til godtgjøring av at arbeidstiden er oppfylt. Forskerforbundet gjør gjeldende at særavtalen ikke hjemler fakultets krav om rapportering. Vårt utgangspunkt er at det følger av arbeidsgivers styringsrett og budsjettansvar at fakultetet kan etablere slike ordninger. Særavtalen regulerer med andre ord hvilken type arbeidsoppgaver det kan betales ekstra for, altså f. eks. undervisning, men ikke forskning, den regulerer ikke spørsmålet om grunnlaget for slik betaling.

  Arbeidsgiver må ha anledning til å lage interne regler så lenge de er saklig begrunnet i driften, ikke er urimelige, og gjelder likt for alle. Som kjent krever Det juridiske fakultetet at en forsker som vil ha ekstra betalt, må gi en rapport om hvordan forskningstiden er brukt. Dersom dette skjer i årsskiftet, kan det gjøres samtidig med den ordinære rapporteringen til FU. Da er det FU som vurderer rapporten. Det kan også betales ekstra etter et semester. Da må det eventuelt skrives en særskilt rapport som leder i FU vurderer.

  Rapporten skal ikke være svært detaljert, men gi en slik oversikt at det skal være mulig for forskningsutvalget (FU)/leder i FU å vurdere omfanget av forskningen i grove trekk. Vedlagt følger til orientering det skjemaet som blir brukt ved årets rapportering.

  Kravet om skriftlig rapportering er relativt nytt ved fakultetet – det ble innført høsten 1999 da det ble bestemt at dekan eller leder for FU skulle vurdere om forskningsplikten var oppfylt. Tidligere var dette gjort uformelt, jf vedlagte e-brev 26.8.99. Dette e-brevet fikk alle forskerne – også Somby - kopi av. Han har også vært med på diskusjoner ved fakultetet om reglene. Vi mener derfor at Somby har vært godt informert om at vi ikke kan betale for ekstra arbeid med mindre den ordinære arbeidsplikten er oppfylt.

  En annen sak er at han verken har tapt eller vunnet noe på disse reglene. Enten har han oppfylt arbeidsplikten, og da skal han ha betaling for ekstra arbeid, eller så har han ikke oppfylt arbeidsplikten, og da har han allerede fått betaling.

  Vi forstår det ellers slik at Somby har bekreftet overfor leder i FU at han skal skrive den pålagte rapporten ved årsskiftet, så vi foreslår at saken blir stilt i bero til utvalget har fått behandlet den.

  Vennlig hilsen

  Olaug Husabø

  Kopi: Ánde Somby
  Universitetsdirektøren

 1. Her husket jeg feil. Forelesningene (i alt 10 timer) i rettsfilosofi ble holdt i tidsrommet fra og med 6. mars til og med 10. mars 20001

 

 

Joikerommene Galleriene Ka e nytt Sidekart Kontakt Ánde Index